DSpace
 

Defence Technology Institute Repository >
บทความ >
บทความเทคโนโลยีป้องกันประเทศ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1893

Title: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
Authors: ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA
Keywords: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
การส่งออกยุทธภัณฑ์
อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
Issue Date: 19-Aug-2020
Abstract: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
Description: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปรียบเสมือนหลักประกันด้านความมั่นคงและขุมกำลังอำนาจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบ ทดลอง ทดสอบ จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ก้าวหน้าสามารถผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถสูงเพื่อใช้ในประเทศ และยังสามารถส่งไปจำหน่ายในตลาดสากล นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นจานวนมาก.....
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1893
Appears in Collections:บทความเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับความเจริญทางเศรษฐกิจ.pdf639.46 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback